obrázek rodiny

Získejte až 180 000 Kč
na výměnu kotle

Kotlíkové dotace pokračují i v roce 2023. Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2022. Vyměnit si kotel s dotací budou mít možnost i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Každý, kdo si o dotaci požádá a splní podmínky, dostane peníze na výměnu kotle.

obrázek rodiny

kalkulačka Spočítejte si, kolik můžete získat

Stačí zadat všechny členy domácnosti, kde chcete provést výměnu kotle.
Vyplnění dotazníku vám nezabere ani 5 minut.

osoby v domácnosti
1. osoba
spolupráce

Jak funguje spolupráce s námi?

otazník
Vybereme vhodnou dotaci a seznámíme Vás s podmínkami výzvy.
šipka
zpracujeme a podáme...
Zpracujeme a podáme pro Vás kompletní žádost o dotaci.
šipka
otazník
Vykomunikujeme vše s dotačními orgány a vyčkáme na schválení dotace.
0
let na trhu
0
miliardy alokace
0
% úspěšnost
0
% výše dotace
spolupráce

Kotlíková dotace

základní informace o výzvě

Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů , je poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

Předmětem podpory je náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za teplené čerpadlo nebo kotle na biomasu.

Žadatel je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí.

Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení uvede, že má v nemovitosti bydliště. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu.

Trvalý pobyt lze prokázat zápisem adresy místa realizace v občanském průkazu, výpisem z Registru osob nebo potvrzením od místně příslušného obecního úřadu, že žadatel nebo člen jeho domácnosti v objektu, jehož adresa je v žádosti uvedena jako místo realizace, bydlí minimálně 24 měsíců před datem vydání potvrzení.

Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je v době podání žádosti nebo byl před realizací výměny stávající rodinný dům, trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci nebo 6 bytová jednotka v bytovém domě vytápěna kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím min. třídu 3 dle ČSN EN 303-52.

Ano, způsobilým výdajem pro příspěvek z OPŽP je obecně z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci podpory v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2029. Za vznik výdaje se považuje okamžik reálného uskutečnění požadovaného plnění (datum uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře, datum reálného vykonání prací, datum dodání předmětu podpory apod.).

 • Žadatel musí být fyzická osoba, která vlastní nebo spoluvlastní nemovitost na území ČR.
 • Původní zdroj vytápění musí být kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
 • Kotel na pevná paliva musí plnit funkci hlavního zdroje vytápění a být v provozu v době podání žádosti nebo před realizací výměna zdroje.
 • Vlastnictví nesmí být omezeno soudcovskou či exekutorskou zástavou nebo vyvlastněním. Zástavy z důvodu hypotéky nebo půjčky pro úpravu bydlení nejsou na závadu.
 • K jedné nemovitosti lze podat pouze jednu žádost.
 • Doba udržitelnosti předmětu dotace je stanovena na dobu 5 let od data doložení kompletního vyúčtování.
 • Výměnu kotle je třeba provést nejpozději do 24 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
 • U nízkopříjmových skupin obyvatel je poskytována záloha ve výši 60 % z celkové výše dotace.
 • Příjemce podpory je povinen strpět případnou budoucí kontrolu předmětu žádosti, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde budou nebo byly realizovány investice zahrnuté do celkových způsobilých výdajů.
 • Montáž může provést pouze kvalifikovaná osoba a firma, která je proškolena výrobcem.
 • Původní kotel je nutné zlikvidovat.
 • Seznam podporovaných zařízení je uveden na svt.sfzp.cz.
 • Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 • Revizi stávajících kotle na pevná paliva jmenovitém příkonu 10-300 kW, který slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje.
 • Doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje s označením SVT kódu (cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, faktura)
 • Kopii úplné smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele

Kontaktujte nás

jméno a příjmení
telefon
e-mail
Vyplněním kontaktních údajů souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (“GDPR”) a se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvoláno.